KVP (Kwaliteits- Verantwoordelijk Pesoon)

Wij kunnen ook KVP-ers inzetten.

De KVP (Kwaliteits- Verantwoordelijk Persoon) is de medewerker van de aannemer die op de plaats van uitvoering van de sanering verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk.

De KVP is tijdens de voor de sanering kritische werkzaamheden op de locatie aanwezig en het aanspreekpunt voor het bevoegde gezag en de certificerende instelling.

De aannemer die in-situ saneringen of mechanische boringen onder protocol 7002 uitvoert, mag zelf de milieukundige processturing voor zijn rekening nemen zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL 6000 respectievelijk BRL 2100 (wel gelden dezelfde eisen):

  • als de aannemer de milieukundige processturing bij een in situ sanering op zich neemt: de KVP kan tevens degene zijn die de rol van de projectleider, zoals omschreven in protocol 6002, op zich neemt;
  • als de aannemer zelf mechanische boringen uitvoert: de KVP kan de rol van boormeester, zoals omschreven in protocol 2101, op zich nemen.

Bron: sikb.nl